top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכה הבאה לאתר RANDISTYLE (להלן "האתר"), המשמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים, והוא בבעלות דלב שעשוע עציון, מס' עוסק 200867745, (להלן "המפעילה"). תקנון זה ושאר חלקי האתר, מנוסחים בלשון נקבה, מטעמי נוחות, אך מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון ובאתר מופנה לנשים וגברים וליחיד ורבים כאחד.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין המפעילה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה ו/או הרשומה באתר.

כל המבצעת גלישה ו/או רכישה ו/או הרשמה באתר, מצהירה כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעילה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. 

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ועל כן יש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

רישומי המחשב של המפעילה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי המפעילה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

המפעילה עושה ככל יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר- לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוחה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל. תנאי המימוש של קופונים או מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים שלהלן:

1. המשתמשת הינה בגירה (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמשת הינה בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט ובעלת כתובת לקבלת דואר בישראל.

הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד ולא סיטונאית.

2. רכישת מוצרים יכולה להתבצע על ידי רישום לאתר באמצעות מילוי טופס ההרשמה המופיע באתר, כך שפרטי המזמינה יישמרו גם לרכישות הבאות. ניתן לרכוש באתר גם ללא הרשמה ולשם כך יש למלא את הפרטים הנדרשים בעת ביצוע ההזמנה. 

3. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים.

5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

6. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה. 

8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסן המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה המפעילה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ו/או תבטל הנהלת האתר את החיוב במידה ובוצע. 

9. יודגש כי המפעילה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

* אם ישנו חוב כספים למפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

10. עם רישומה לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון הנייד. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

11. ​שליחת הודעות ע"י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

13. עם ביצוע ההזמנה באתר, המשתמשת מסכימה למדיניות המשלוחים שלנו. לפירוט לחצי כאן

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

1. כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. 

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, יינתן זיכוי כספי לכרטיס האשראי ללא דמי המשלוח. 

הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל, ביחד עם הקופסא בה הגיע. 

במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה, ותצטרך לשאת בעלויות שילוח המוצר אליה בחזרה.

המפעילה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת אליו -ולהזדכות עליו תוך 14 יום מקבלתו.

2. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

3. אופן החזרת הפריטים - הלקוחה תשלח את הפריט חזרה למפעילה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילה ומאפשר שירות דואר תגוביינא על חשבון המפעילה. הלקוחה תודיע להנהלת האתר על כך ששלחה חזרה חבילה באמצעות האימייל, שכתובתו: office@randistyle.com. דואר ישראל מתחייב לשלוח אלינו את החבילה עד 14 ימי עסקים, אך לעיתים החבילות מגיעות הרבה לפני. ברגע שהחבילה תגיע מיד ניצור איתך קשר במייל או בטלפון, ונעבד את בקשתך. במידה ועברו 14 ימי עסקים ולא שמעת מאיתנו, צרי איתנו קשר באמצעות האימייל בשנית, ונטפל בנושא מיידית.

4. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט שמעוניינים בהחזר כספי, צריכים לציין זאת במייל ואנו ניצור איתם קשר על מנת לזכות אותם באמצעות העברה בנקאית.

5. מוצר שנמכר בהנחה כחלק ממכירה מיוחדת/סייל והלקוחה הביעה עניין להחזירו- החזרתו תתאפשר עד 7 ימי עסקים מיום קבלתו. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם. דמי המשלוח לא יוחזרו ללקוחה.

6. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר אותו הלקוחה מחזירה הוא מעל 50 ש"ח.

7. החזרת פריטים במסגרת מבצע: החזרת פריטים באופן שמבטל את תנאי המבצע הראשוניים עלול לגרור שינוי בסכום הזיכוי של הלקוחה.

8.ניתן להחליף פריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוית מחוברת אליו -תוך 14 יום מקבלתו (או תוך 7 ימים מקבלתו אם מדובר בפריט שנרכש בהנחה/הטבה/סייל). באם הלקוחה מעוניינת להחליף פריט, עליה להחזיר לנו את הפריט כפי שמפורט בסעיף 3 לעיל, ולציין זאת בדף המצורף לחבילה ובמייל שתשלח אלינו. במידה והמוצר המבוקש נמצא במלאי, תהיה זכאית הלקוחה לקבל אותו באותה צורת המשלוח שנבחרה בהזמנה המקורית, על חשבוננו. יובהר כי הלקוחה זכאית להחלפה ומשלוח על חשבוננו, רק אם זו ההחלפה הראשונה לעסקה. ככל שתרצה החזרה/ החלפה נוספת, תצטרך ליצור עמנו קשר במייל ולשלוח את המוצר חזרה אלינו בדואר רשום על חשבונה, כמו גם לשלם עלויות משלוח נוספות כפי שתתבקש ע"י הנהלת האתר. 

9. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן - תזוכה הלקוחה באופן אוטומטי, ויישלח אליה מייל עדכון על ביצוע הזיכוי.

אחריות

1. המפעילה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.

2. נפלה טעות בכתיבת תיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5.הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

6. תקופת האחריות על המוצר הינה למשך 6 חודשים מיום הרכישה.

אנו מתחייבים לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לרשותינו. למען הסר ספק, באחריות הלקוחה להעביר את המוצר לרשות המפעילה בכדי לאפשר לה לטפל במוצר בהתאם למסגרת האחריות ולאמור להלן. המפעילה לא תשא בעלות החזרת המוצר למשרדיה. 

במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או החזר כספי, לפי נסיבות העניין.

האחריות אינה תחול במקרים הבאים:

  • בלאי, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.

  • היה והפגם הינו פגם בניראות הנעל ( כגון: לכלוך, כתם, שפשוף וכדומה), באחריות הלקוחה לעדכן בכך ולשלוח לנו מייל תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ולפני שנעשה בו שימוש. את המייל יש לשלוח לכתובת: office@randistyle.com . לא יתקבלו טענות בדבר פגם בניראות אשר נמסרו למפעילה לאחר חלוף 2 ימי עסקים מקבלת המוצר, והאחריות לא תחול על פגמים אלו.

  • "אי-נוחות" לאחר שימוש במוצר למעט כאשר נובעת מפגם מוכח בנעליים, אינה מהווה כשלעצמה פגם ועל כן אינה באחריות.

  • פגם במוצר אשר נגרם בזדון כתוצאה משימוש או עקב רשלנות ו/או שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר.

  • פגם הנגרם כתוצאה מטיפול של גורם שאינו מוסמך ומאושר על ידנו (לדוגמא סנדלר פרטי).

  • פגם שנגרם עקב שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים.                                                                                                                                                                         למען הסר ספק, מובהר כי אחריות המפעילה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון המוצר ו\או החלפתו ו\או מתן שובר זיכוי ו\או החזר כספי, לפי העניין, כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על המפעילה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. המפעילה לא תפצה, בכל מקרה על נזק ישיר ו\או עקיף ו\או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת, אשר תגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.

זכויות יוצרים

1.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הנעליים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, לוגו, תמונות וטקסטים, עיצוב נעליים, תמונות הנעליים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של המפעילה מראש ובכתב.

3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם "RANDI" וכן שם ה-DOMAIN של האתר, סימני המסחר והלוגו (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המייצאות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים,  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעילה.

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9.אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הגולשת באתר ו/או המזמינה ו/או הרשומה (להלן: "הנרשמת") במסגרת מילוי טופס ההרשמה/ההזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של בעלת העסק (להלן: "המפעילה"):

1. המפעילה לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין המפעילה (ג) אם תארגן המפעילה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - המפעילה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם המפעילה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של האתר. לנרשמות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהן כאמור והן מוותרות בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת המפעילה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המפעילה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בהודעת טקסט, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר). (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי. (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של המפעילה והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. המפעילה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות הנרשמת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשת או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

3. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

4. נרשמת שמבקשת שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר תודיע על כך בכתב באמצעות מייל, לכתובת office@randistyle.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המפעילה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, המפעילה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותה של הנרשמת ובהתאם לדין החל ותהיה עדיין רשאית לשלוח לנרשמת דיוור לא פרסומי, כפי שמוזכר בחלק "הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר", סעיף 11.

סודיות

1. המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיה האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילה במאגר מידע רשום על שמה, ולמשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

2. המפעילה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

3. המפעילה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. המפעילה משתמשת בחברת ישראכארט, אשר משתמשת בטכנולוגיית סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה של חברת pay me. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי- תקן PCI Level 1.

3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול, SSL/TLS כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר, באופן שאם קיים צד שלישי שמאזין לנתונים, הוא לא יוכל להבינם או לשבשם. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. 

4. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשות באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

5.  הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

6. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

שונות                                                                                                                                                                                                                                            כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעילה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.

תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בפתח-תקוה. 

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

bottom of page